Kullanıcı Sözleşmesi

Son güncelleme tarihi: 7 Şubat 2020

 

Kullanım Koşulları

 

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar icmimarbul.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

icmimarbul.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. icmimarbul.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

Sözleşme Tanımları

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

''İcmimarbul.com'' İçmimarbul Teknoloji Anonim Şirketi'ni,

 “Web Sitesi” https:// icmimarbul.com internet sitesini,

 “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

 “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Veren’lerce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

“Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden İç Mimar Kaydı yaptıran ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

 “Profesyonel Üyelik” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde form doldurmak suretiyle yapılan kaydı,

 “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi niteliğine göre icmimarbul.com tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,

 “Teklif” Hizmet Veren’in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

 “Teklif Verme Ücreti” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a teklif iletme hakkını kazanabilmesi için icmimarbul.com’a ödeyeceği hizmet bedelini,

''Premium Üyelik Ücreti'' Hizmet Veren'in web sitesinde açıklanan ayrıcalık ve kampanyalardan faydalanabilmesi için icmimarbul.com’a ödeyeceği hizmet bedelini,

 “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

 “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i, ifade eder.

 

icmimarbul.com Tarafından Sunulan Hizmetler

 

icmimarbul.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

icmimarbul.com aynı zamanda Hizmet Verenler için Premium Üyelik hizmeti sunmaktadır.

icmimarbul.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, icmimarbul.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 

Hizmet Talebi Oluşturulması

 

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

icmimarbul.com, Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde Hizmet Veren’e e-posta yada web sitesi üyelik sistemi üzerinden özel mesaj ile iletir. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

Üyelik Sistemi

 

Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. icmimarbul.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Eğer Hizmet Veren’in veya Hizmet Alan’ın icmimarbul.com’a ödemesi gereken tutar bulunuyorsa bu tutarı ödemeden hesabı silinemez.

Hizmet Veren’ler için İç Mimar/Mimar Kaydı Oluşturma

 

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, iç mimarlar/mimarlar odasına şahıs yada şirket olarak kayıt yaptırmış olan herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir İç Mimar/Mimar Kaydı oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

İç Mimar Kaydı oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. İç Mimar Kaydı ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, diploma, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da icmimarbul.com’a iletilmesi gerekir.

Yönetmelik Madde 5/4 gereği,

icmimarbul.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

icmimarbul.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. icmimarbul.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Teklif

 

Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Alan tarafından kabul edilen Teklif’tir.

Teklif sunumu, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden icmimarbul.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

icmimarbul.com, istediği zaman teklif verme işlemini Hizmet Veren’ler için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Hizmet Veren, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Hizmet Alan tarafından görülmemesi veya aynı hizmet için başka Hizmet Veren’lerin de teklif vermiş olması, hiç bir şekilde Hizmet Veren’e teklif ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

 

Hizmet Verenler için: İç Mimar Kaydı, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği

 

İç Mimar Kaydı, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde icmimarbul.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir.

İç Mimar Kaydı, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup icmimarbul.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Hizmet Verenler için: İptal ve İade Kuralları

 

İcmimarbul.com, teklif verme işlemini Hizmet Verenler için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Hizmet Veren, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Hizmet Alan tarafından görülmemesi, Hizmet Talebi’nin iptal edilmesi veya aynı hizmet için başka Hizmet Verenlerin de teklif vermiş olması, hiçbir şekilde Hizmet Veren’e Teklif Verme Ücreti’nin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

Hizmet Alanlar için: Değişiklik, İptal ve İade Kuralları

 

İcmimarbul.com Hizmet Alanlar için Hizmet Talebi oluşturmayı ücretsiz olarak sunmaktadır. Hizmet Alan oluşturduğu bir Hizmet Talebi’ni Web Sitesi veya mail yoluyla iptal edebilir fakat talebin içeriğinde sonradan bir değişiklik yapması mümkün değildir.

Hizmet Alanlar Hizmet Talebi’ni iptal etmek isterse, Hizmet Verenlerin ve icimarbul.com’un bir mağduriyet yaşamaması için bunu Web Sitesi üzerinden veya mail yoluyla icmimarbul.com’a bildirmelidirler.

Hizmet Alanların Anlaşmaya Varılmış İşleri Web Sitesi üzerinden iptal etmesi mümkün değildir, Web Sitesi üzerinde anlaşılan fakat gerçekleşmeyen işlerin bildirimi destek@icmimarbul.com mail adresine gönderilecek bir e-postayla yapılmalıdır.

Hizmet Alanların sonradan Hizmet Taleplerini iptal etmesi, icmimarbul.com’a bir sorumluluk yüklemez ve bu konuda doğabilecek yükümlülüklerden Hizmet Alan sorumludur.

Hizmet Alanlar icmimarbul.com üzerinde birden fazla Hizmet Talebi oluşturabilirler. Buna karşın çok fazla sayıda ve arka arkaya geçersiz Hizmet Talebi oluşturmaları durumunda icmimarbul.com bu kullanıcıları sistemde inaktif duruma getirme yoluyla kullanıcı hesaplarını askıya alma hakkını saklı tutar.

 

Ödeme

 

Online Ödeme Sistemi’ne icmimarbul.com’un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki icmimarbul.com’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

İcmimarbul.com’un, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde icmimarbul.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

 

Teklif Modeli Ödeme

 

Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeme yaparlar. Hizmet Alanlar, ödedikleri bedelin faturası, satış fişi veya irsaliyesini Hizmet Verenden talep etmelidir. Hizmet Alanlar, Hizmet Veren ile yazılı sözleşme yapmalı, eğer bir ön ödeme veya avans verecekse belgesini veya dekontunu almak ve saklamak zorundadır.

Hizmet Veren hizmet bedellerini fiş veya fatura karşılığında icmimarbul.com’a bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

Hizmet Verenler, Online Ödeme Sistemi’ni kullanarak banka kartı kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile icmimarbul.com’a tanımlı hesaplarına İçmimarbul’dan alacakları hizmete mahsus bakiye yüklemesi yaparlar. Online Ödeme Sistemi ile ödeme yapılan durumlarda, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler icmimarbul.com’dan talep edilemeyecek olup icmimarbul.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak Üyelik Bedeli, Komisyon Bedeli ve Teklif Verme Ücreti için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

Hizmet Veren, Bakiye’sine yaptığı yükleme ile Teklif Ücreti ödeyerek teklif verebilir. İçmimarbul Hizmet Veren’in platform aktivitelerine göre bir Kredi Limiti tanımlayabilir. Bu Kredi Limiti ile birlikte Hizmet Veren hesabında görebileceği Kullanılabilir Bakiye’si tutarında teklif vermeye devam edebilir. Bu durumlarda Bakiye ve/veya Kullanılabilir Bakiye tutarı negatife (eksiye) düşebilir. Hizmet Veren Kullanılabilir Bakiye tutarını pozitife (artıya) çıkarmadan hesabına dair herhangi bir değişiklik ya da kapatma talebinde bulunamaz. İcmimarbul.com, Kullanılabilir Bakiye’si negatif (eksi) olan ve bunu kapatmayan Hizmet Verenler için yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

 

Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

 

Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [info@icmimarbul.com] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli icmimarbul.com’dan talep edilemez.

icmimarbul.com Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

 

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 

icmimarbul.com’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. icmimarbul.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. icmimarbul.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

icmimarbul.com, Hizmet Veren’i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. icmimarbul.com, sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, icmimarbul.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

icmimarbul.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan icmimarbul.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

icmimarbul.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

icmimarbul.com, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin icmimarbul.com’a yönelmesi halinde, icmimarbul.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu etme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmet Veren tarafından İç Mimar Kaydında belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, icmimarbul.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. icmimarbul.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

icmimarbul.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. icmimarbul.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, icmimarbul.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

icmimarbul.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

Hizmet Alan bilgileri icmimarbul.com tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

icmimarbul.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

Hizmet Alan’ın Yükümlülükleri

 

Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

Hizmet Alan, bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak icmimarbul.com’un bilgisi dahilinde olmaksızın, icmimarbul.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya varsa komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, icmimarbul.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden sorumludur.

Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.

 

İcmimarbul.com’a Verilen Yetkiler

 

icmimarbul.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak icmimarbul.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle icmimarbul.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

icmimarbul.com, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. icmimarbul.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler icmimarbul.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

icmimarbul.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@icmimarbul.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

icmimarbul.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, icmimarbul.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

icmimarbul.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

icmimarbul.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

icmimarbul.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve teklif talep erişiminden men edebilir, İç Mimar Kaydını askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir, iptal edebilir.

 

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

 

Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

Kullanıcı’lar birbiriyle ya da icmimarbul.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, icmimarbul.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

 

Web Sitesi İçeriği

 

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

icmimarbul.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

icmimarbul.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

 

Sorumluluk Sınırlamaları

 

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, icmimarbul.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

icmimarbul.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

icmimarbul.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

icmimarbul.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

 

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

 

Web Sitesi icmimarbul.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. icmimarbul.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

 

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

Sözleşmenin İhlali ve Feshi

 

Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan icmimarbul.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. icmimarbul.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

Yürürlük

 

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara icmimarbul.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.